Talumistasu

Paide Vesi AS tehnovõrkude ja rajatiste talumistasu maksmise kord

 

Talumistasu, selle suurus ja maksmise tingimused

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele (AÕSRS) on maaomanikul õigus taotleda tasu tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu osas (edaspidi Talumistasu). Talumistasu on iga-aastane perioodiline makse. Muude sihtotstarvetega maade puhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) ja kaugküttevõrgu torustike ja rajatiste talumise eest tasu seadusega ette nähtud ei ole (kitsenduse sisulise ulatuse koefitsient on null).

AÕSRS kohaselt ei saa talumistasu nõuda tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Seadusjärgset tasu ei maksta, kui kinnisasja omaniku ja Paide Vesi AS-i vahel on sõlmitud erikokkulepe, et tehnovõrgu või -rajatise talumise eest tasu ei maksta. Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro aastas.

Talumistasu suuruseks on 7,5% aastas maa maksustamishinnast, mis tuleb korrutada kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas. ÜVK-st ja kaugküttevõrgust tulenevate kitsenduste korral on maatulundusmaale rakenduva kitsenduse sisulise ulatuse koefitsiendi suuruseks 0,5. Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Kui kinnisasi on kaasomandis, siis on igal kaasomanikul õigus talumistasule oma kaasomandiosa ulatuses.

Vastavalt tulumaksuseaduse (TuMs)  §-le 19  lg 3 punkt 15 on tehnovõrgu talumise eest makstav tasu ehk talumistasu maksuvaba 1/3 ulatuses ning ülejäänud 2/3 talumistasust maksustatakse tulumaksuga. Kui väljamakse tehakse füüsilisele isikule, siis peab tulumaksu kinni väljamakse tegija (TuMS § 40 ja § 41 p 7).

 

Talumistasu taotlus

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada vormikohane taotlus olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Kui kinnistu koosneb mitmest kinnisasjast (st mitmest katastriüksusest), siis esitab omanik taotluse iga katastriüksuse kohta eraldi. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul saab taotluse esitada korteriühistu. Sellisel juhul makstakse talumistasu korteriühistule, kes on kohustatud saadud summa maksma korteriomanikele või tasaarvestama selle majandamiskulude nõudega. Enne taotluse esitamist peaks taotluse esitaja veenduma, et kinnistu, mille kohta taotlus esitatakse, koormatud maa kasutusotstarve on maatulundusmaa.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt 1. mail. Kui kinnisasja omanik vahetub, on uuel kinnisasja omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes AÕSRS-s sätestatud tähtaegadest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik, kuid tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks muutub kaasomandi osa suurus või muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud sellest tehnovõrgu omanikku viivitamatult teavitama. Kui omanik ei teavita talumistasu maksjat talumistasu arvutamiseks ja väljamaksete sooritamiseks vajalike andmete (nt katastriandmed, omaniku nimi, pangaandmed jne) muutumisest, siis annulleeritakse taotlus automaatselt ja väljamakset ei teostata. Omanik on kohustatud esitama uue taotluse korrektsete andmetega hiljemalt jooksva aasta 1. mail. Maaüksuse katastritunnuse muutumisel tuleb tasu saamiseks esitada uus taotlus.

Kui andmete kontrollimisel selgub, et taotluse esitajal puudub alus nõuda hüvitist Paide Vesi AS-ilt, siis informeeritakse sellest taotluse esitajat.

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kinnisasja omaniku poolt näidatud pangakontole, mis on märgitud taotluses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt e-posti aadressile info@paidevesi.ee , kui ka kirja teel (Paide Vesi AS, Kaevu tn 4, 72713, Paide). Taotluse esitamiseks tuleb täita vorm, mille saab alla laadida Paide Vesi AS kodulehelt või küsida aktsiaseltsi kontorist.

Lisainfot saab küsida Paide Vesi AS klienditeenindusest tel 3849034  või e-kirjaga reet@paidevesi.ee

 

Taotluse blanketi saate järgnevalt lingilt:

/public/files/Talumistasu%20taotluse%20blankett%20t%C3%A4idetav.doc