Tarbijale antav teave

Tarbijale antav teave on määratud Sotsiaalministri 24.09.2019.a.määrusega nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"

1) teave joogivee kvaliteedi kohta, sealhulgas indikaatorparameetrid on nähtav kodulehe lehel "Vee kvaliteedi aruanded";
2) tarnitava joogivee liitri hind koos käibemaksuga on ligikaudu 0,002 eurot ja kuupmeetri hind koos käibemaksuga on 1,65 eurot;
3) kodumajapidamise tarbitud kogust arveldusperioodi kohta näeb tarbijale esitatud arvelt. Kodumajapidamise aastase tarbimistrendi näitamine ei ole kodulehel tehniliselt teostatav;
4) kodumajapidamise aastase veetarbimise võrdlus keskmise kodumajapidamise tarbimisega ei ole teostatav;
5) üldine teave joogivee käitleja identifitseerimisandmetega on esitataval arvel, varustatava piirkonna andmed on kodulehel ja Majandusaasta aruandes;

6) joogivee kvaliteedinäitajate kõige viimased seiretulemused on näha lingil Tavaanalüüs ja Süvaanalüüs.
7) teave kareduse, mineraalide, vees lahustunud anioonide/katioonide, nagu kaltsium, magneesium ja kaalium, ja nendega seotud väärtuste kohta on nähtav seiretulemustes ja ka failis Tarbija info;
8) teavet võimaliku ohu kohta inimese tervisele ning sellega seotud tervise- ja tarbimisnõuanded või elektroonne viide sellisele teabele, kui Terviseamet on väärtuste ületamise korral tuvastanud võimaliku ohu inimeste tervisele ei ole;
9) teave veevarustussüsteemi riskihindamise kohta on failis Tarbija info
10) nõuanded tarbijale, sealhulgas selle kohta, kuidas vähendada veetarbimist, kui see on asjakohane, kuidas kasutada vett vastutustundlikult vastavalt kohalikele oludele ja kuidas vältida seisvast veest põhjustatud terviseriske on failis Tarbija info