Vee-ettevõtja tegevusaruanded

  Vee-ettevõtja tegevusaruanne

Vee-ettevõtja on vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 71 kohustatud  avalikustama kodulehel "Vee-ettevõtja tegevusaruande"
Aruanne avalikustatakse  üks kord aastas vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse veebilehel 30 päeva jooksul pärast seda, kui vee-ettevõtja on selle kinnitanud.

Aruanne peab sisaldama majandusaasta aruande kokkuvõtet, ülevaadet viimase aasta jooksul tehtud investeeringutest, joogivee kvaliteedist, reovee puhastamisest, tuleviku arengusuundadest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kavandatud investeeringutest.

AS Paide Vesi avalikustab majandusaasta aruande täies mahus, sest seal on informatsioon kogu seadusega nõutud valdkondade kohta, välja arvatud vee kvaliteedi kontrolli tulemused, mille kohta on lisatud eraldi aruanne.

Tegevusaruanne 2010.a. kohta

2010.a. majandusaasta aruanne

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Vee kvaliteet 2010

 

Tegevusaruanne 2011.a. kohta

Majandusaasta aruanne 2011

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

 

Anna, Viisu ja Roosna-Alliku külade kohta on Terviseameti luba kvaliteedinõuetele mittevastava kuid tervisele ohutu vee müügiks. Nimetatud külades on vesi kvaliteedinõuetele mittevastav lubatust kõrgema rauasisalduse tõttu. Vee kvaliteedi parandamiseks on alustatud nendes külades ehitustegevust. Tööde lõpetamise tähtaeg on 2013.a. I poolaasta.Tarbja külas võttis AS Paide Vesi vee-ettevõtja kohustused alates 1.jaanuarist 2011.a. Küla veevõrgu vee kvaliteet ei vasta nõuetele lubatust kõrgema rauasisalduse tõttu. Samuti on lubatust natuke kõrgem fluoriidisisaldus (lubatud 1,5 mg/l, tegelik vastavalt analüüsitulemustele 1,7 kuni 2,2mg/l). Nimetatud kvaliteedi probleeme ei olnud võimalik koheselt kõrvaldada.  Aruandeaasta jooksul valmistati ette rekonstrueerimistöödeks. Vee kvaliteedi parandamiseks on alustatud Tarbja külades ehitustegevust. Küla veevärk ühendatakse Paide linna veevõrguga, kus vesi vastab kõikidele kvaliteedinõuetele. Tööde lõpetamise tähtaeg on 2013.a. I poolaasta. Kuni vee kvaliteedi nõuetele vastavaks viimiseni soovitame kasutada fluorivaba hambapastat.

2011.a. tavauuringud
2011.a. süvauuring

 

Tegevusaruanne 2012.a. kohta

Majandusaasta aruanne

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Anna, Viisu ja Roosna-Alliku külade kohta on Terviseameti luba kvaliteedinõuetele mittevastava kuid tervisele ohutu vee müügiks. Nimetatud külades oli aruandeaastal vesi kvaliteedinõuetele mittevastav lubatust kõrgema rauasisalduse tõttu. Aruande esitamise ajaks on vee kvaliteet Viisus ja Roosna-Allikul nõuetele vastav. Anna külas saab vee kvaliteet nõuetele vastavaks 30.09.2013.a. Tarbja küla veevärk ühendatakse Paide linna veevõrguga, kus vesi vastab kõikidele kvaliteedinõuetele. Tööde lõpetamise tähtaeg on 30.09.2013.a.  Roosna keskuse pumplasse on paigaldatud rauaeraldusseade ja võrku antav vesi vastab ka rauasisalduse osas nõuetele.

2012.a. süvauuring
2012.a. tavauuringud

 

Tegevusaruanne 2013.a. kohta

majandusaasta aruanne 2013

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Anna, Viisu ja Roosna-Alliku külade veevarustus rekonstrueeriti. Paigaldatud on rauaeraldusfiltrid, mis tagavad rauasisalduse normi piirides. Anna küla filtrite kasutuselevõtul esines rauasisalduse nõuetele vastavuse saavutamisel probleeme, kuid nüüdseks on vee kvaliteet tagatud.Tarbja küla veevärk ühendati Paide linna veevõrguga, kus vesi vastab kõikidele kvaliteedinõuetele.

Tavauuringud 2013
Süvauuring 1
Süvauuring 2

 

Tegevusaruanne 2014.a. kohta

majandusaasta aruanne 2014

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Tavauuringud 2014.a.
Süvauuringud 2014.a.
Puurkaevude vee kvaliteedikontroll 2014.a.

 

Tegevusaruanne 2015.a. kohta

Majandusaasta aruanne 2015

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Paide linna Ristiku 10 20.05.2015 proovis leiduv kõrge rauasisalduse tulemus on ilmselt analüüsi viga, sest Paide linna veevõrgus ei saa olla rauasisaldus kõrgem kui 40 µg/l. Seda kinnitab ka 1.06.2015 kordusanalüüs, mis näitab, et rauasisaldus vastab piirnormile.

Anna küla vesi sisaldab piirnormist rohkem rauda. Veepuhastusfiltri paigaldaja tegeles filtri töö normidele vastavusse viimisega mitu aastat, kuid ei saavutanud vee nõuetele vastavust. Vee-ettevõtja on pöördunud Terviseameti poole olukorrale hinnangu saamiseks ja Terviseameti vastus on järgmine:

Anna küla joogivett on uuritud kõikide määrusega nr 82 kehtestatud näitate osas. Joogivesi vastab määruse nr 82 § 4 ja 5 kehtestatud nõuetele ning seda võib pidada tulenevalt määruse nr 82 § 3 lõike 1 alusel tervislikuks ja puhtaks.

 

Analüüsitud materjalidest selgub, et Anna küla veevärgis kõigub raua sisaldus vahemikus

70-3900 μg/ l. Raud kuulub määruse nr 82 § 6 järgi indikaatorite hulka ning üldjuhul ohtu tervisele ei kujuta. Lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest oleks maksimaalne lubatav raua tarbimine 0,8 mg/kehakaalu kg kohta ehk 60 kg kaaluvale isikule tarbides 2 liitrit vett päevas oleks ohutu pikaaegsel tarbimisel juua vett maksimaalse raua sisaldusega 2000

μg /l.

Kuigi raua sisaldus Anna küla veevärgi vees kõigub vahemikus 70 – 3900 μg/l, varasemate analüüside korral on raua sisaldus vees jäänud üldjuhul (129l korral 136 st) alla 2000 μg/l (kohati ka vähem kui 200 μg/l) siis on ebatõenäoline, et taolise vee tarbimine võiks põhjustada terviseohtu ning seetõttu ei ole otstarbekas viia läbi määruse nr 82 § 3 lõike 4 alusel riskihindamist.

Seetõttu võib Anna veevärgi vett ka edaspidi tarbijatele pakkuda, kuid veekäitleja on kohustatud tõhustama oma töötlusseadmeid, et tagada kõigile nõuetele vastav joogivesi.

 

Vee-ettevõtja tegeleb Anna joogivee ülemäärase rauasisalduse probleemiga. Kõigepealt püütakse selgeks teha probleemi põhjus ja seejärel teostada tehnilised muudatused, mis tagaksid püsivalt kõikidele kvaliteedinõuetele vastava joogivee.

Tavauuringud 2015
Puurkaevude uuringud 2015

Süvauuring 2015

 

Tegevusaruanne 2016.a. kohta

Majandusaasta aruanne 2016

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Tavauuring 2016
Süvauuring 2016
Puurkaevud 2016

 

Tegevusaruanne 2017.a. kohta

Majandusaasta aruanne 2017

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Anna küla vesi ei vasta kvaliteedinõuetele rauasisalduse osas. Vesi on tervisele ohutu. Veepuhastuse küsimus on kohtuvaidluses vee-ettevõtja ja peatöövõtja vahel. Kohtuotsus tehakse eeldatavasti augustis 2018. Veetöötlusseadmete kohta on tehtud mitmeid eksperthinnanguid ja 2017.aasta teises pooles vaatas seadme üle kohtuekspert ning andis kohtule oma hinnangu. Vee-ettevõtja teeb ettevalmistusi probleemi lahendamiseks. 

Tavauuring 2017
Süvauuring 2017
Puurkaevud 2017

 

Käesolevaks ajaks on Anna küla joogivesi  kehtivatele nõuetele vastava kvaliteediga.

 

 

Tegevusaruanne 2018.a. kohta

Majandusaasta aruanne 2018

Informatsioon vee kvaliteedi kohta

Anna küla ja Päinurme küla klientide juurest võetud veeproovid ei vastanud kvaliteedinõuetele rauasisalduse osas. Kordusproovid ja veevõrgust võetud proovid näitavad võrguvee vastavust, järelikult olid klientide juurest võetud proovid tõenäoliselt saastunud rauaga kliendi veevõrgus.

Tavauuring 2018
Süvauuring 2018

Puurkaevud 2018