Üldinfo

Üldinfo

Põhitegevusena AS Paide Vesi pumpab ja puhastab põhjavett, juhib selle tarbijateni ning võtab tarbijatelt vastu reovee ja juhib selle reoveepuhastisse, kus see puhastakse. Seega osutame Paide linna ja Järva valla tarbijatele ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni teenust (ÜVK).

AS Paide Vesi on vee-ettevõtjaks Paide linna Paide linnas ja Paide linna Roosna-Alliku alevikus,  Anna, Kriilevälja, Prääma, Tarbja, Sargvere, Sillaotsa, Mündi, Viisu ja Viraksaare külas, samuti Järva valla Ambla,  Aravete ja Peetri alevikus ning Jõgisoo, Käravete, Kukevere, Raka, Roosna, Sääsküla, Imavere, Käsukonna, Koigi, Päinurme, Sõrandu külas.

Teostame ka teenustöid vee- ja kanalisatsioonitrasside hooldamisel, remondil ja renoveerimisel. 

AS Paide Vesi on Paide linna soojusvõrgu omanik ja rendib soojusvõrku operaatorfirmale, kes täidab kaugkütte võrguettevõtja kohustusi. 

Tegeleme veemajanduse arendamisega, oleme lõpetanud EL Ühtekuuluvusfondi Paide veemajanduse rekonstrueerimise ja laiendamise projekti, korraldanud 10 rahastamistaotluse koostamist Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektile, mille tulemusel oleme saanud ÜF projekti rahastamise otsuse meie taotlusele Paide linna reoveepuhasti ostmiseks ja rekonstrueerimiseks koos 6 Järvamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödega. Selle projekti elluviimise ehitustööd algasid 2012.a. ja lõppesid 2014.aastal. Viimastel aastatel on rekonstrueeritud Paide linna soojusvõrku, tänavavalgustuse süsteeme ja laiendatud ÜVK teenuseid külades, millest suurima mahuga oli Viraksaaare küla ÜVK väljaehitamine ja ühendamine Paide linna võrkudega. Alustamisel on Paide linnas EL Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritav ÜVK projekt.

Aktsiakapitali suuruseks on 1 095 693  eurot. Aktsiate omanikeks on Paide linn ja Järva vald.

Aktsiaseltsis on 17 täistööajaga töölepinguga töötajat.

 

Kontakt:   info@paidevesi.ee