Teated

Uued veeteenuse hinnad alates 1.05.2017

 

Alates 1.maist 2017 muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas.

Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline analüüsiperiood, kus Konkurentsiamet on kontrollinud äriühingu tulusid ja kulusid ning võrrelnud rahavoogu laenude teenindamise vajadusega.  Hindade muutmise põhiline põhjus on eelnevatel aastatel tehtud investeeringuteks võetud laenude tagasimaksmine ja laenuteenindamisele kohalduvad laenuandja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuded. Investeeringud on tehtud eesmärgiga kindlustada nõuetele vastav teenus ja tagada keskkonnanõuete täitmine. Uued hinnad tagavad ka vajalike tulevaste investeeringute teostamise ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja jätkusuutlikkuse.

 Tänu teostatud investeeringutele on klientidele osutatud veeteenuse tase tõusnud, teenus on  olnud püsiv, üksikud katkemised on esinenud elektrivarustuse tõrgetest. Kõik 14 reoveepuhastit, millest viimase viie aastaga on rekonstrueeritud 12, töötavad keskkonnanõuetele vastavalt. 2017.a. ei esinenud reoveepuhastite väljavoolust võetud proove, mis ei vastanud vee-erikasutusloas määratud normidele.

Praegu kehtivad teenuste hinnad on kehtestatud 2014.a. esimesel poolaastal.  Kehtivad hinnad on arvutatud erinevate piirkondade 2013.aasta kulude alusel, mis on viimastel aastatel stabiliseerunud ja ühtlustunud. Seega on objektiivselt vajalik hindade ülevaatamine. Kehtestatavad hinnad sisaldavad küll üldist teenuste hinnataseme tõusu ligikaudu 5,7% aasta kohta, kuid see ei tähenda hinnatõusu kõikides piirkondades. Arvestades tulevast haldusreformi ja vee-ettevõtja poolt erinevates piirkondades osutatava veeteenuse sisulist seotust, on ühetaoliste hindade kehtestamine põhjendatud.

Uued teenuste hinnad on ühtsed kogu teeninduspiirkonnas. Vastavalt Ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni seaduse §14 lg6, on need arvutatud summaarsete kulutuste alusel ja kõikjal keskmiselt ühesuurused. Neis piirkondades, kus 2010.aasta oktoobris olid eratarbijate ja juriidiliste isikute hinnad erinevad, on hinnaerinevused vastavalt seaduses sätestatule säilinud, kuid erinevuste suurus väheneb seaduses ettenähtud korras.  Vastavalt Ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni seaduse §141 lg3 on kehtestatavad hinnad kooskõlastanud Konkurentsiamet.

Uute hindade suurust näed lehel „Hinnakirjad“

Tagasi